Välmående och helhetssyn

På Pawesome fokuserar vi på att se hunden som individ och hundens situation ur ett helhetsperspektiv. I våra arbetsmetoder ingår därför att beakta hundens naturliga behov eftersom de inverkar på beteendet. Dessa behov kan vara såväl fysiska som psykiska. Genom att kartlägga hundens rutiner kan man se om basbehoven blir tillfredsställda. Vi utgår även från emotionella tillstånd eftersom de är ytterst sammanflätade med beteende.

Ett av våra mål är att förbättra relationen mellan hunden och dess ägarfamilj och kommunikationen dem emellan.

Vi söker efter lyckanden, inte misslyckanden!

EMRA

EMRA är en förkortning av begreppen Emotional Assessment, Mood Assessment och Reinforcement Assessment.

Emotional Assessment innebär att man observerar hundens aktuella känslotillstånd för att kunna utvärdera hur hunden känner sig just före problembeteendet uppstår, medan det varar och efteråt. Eftersom känslotillståndet har stor inverkan på själva reaktionen är avsikten med den arbetsmetod man väljer att påverka just hundens känslor: t.ex. rädsla, ilska eller upprördhet.

Mood Assesment innefattar en utvärdering av hundens allmänna vardagliga välmående. Avsikten är att få mera kunskap om hunden för att kunna ge enkla tips och råd för hur man kan berika hundens vardag och så förbättra dess beteende.

Reinforcement Assessment innebär att man åskådliggör för hundägaren vad det är som förstärker och upprätthåller hundens beteende. De faktorer som inverkar på beteendet kan komma både utifrån och inifrån hunden själv. Det handlar om att förstå hundens beteende så att man kan förändra det och förstärka alternativa beteenden.

Inom EMRA-metoden avfärdar vi föråldrade begrepp som dominant beteende och separationsångest. Det viktigaste är hunden och dess känslor. EMRA-metoden bygger på Jaak Panksepps forskning i djurens känslotillstånd. Han har kunnat definiera sju emotionssystem som gäller för alla däggdjur, också för människan. De kan kallas SEEKING, PLAY, CARE, LUST, PANIC/GRIEF, FEAR och RAGE SYSTEM.

EMRA omfattar också en utvärdering av en såkallad Hedonic Budget, som omfattar hundens naturliga och individuella behov, sådant som behovet att nosa, sociala behov, sömn, diet osv. Då dessa behov är tillfredsställda ökar sannolikheten för att hundens välmående förbättras och detta syns i sin tur i ett mer balanserat vardagsbeteende.

Om hundens Hedonic Budget är bristfällig kan den försöka uppnå ett för den tillfredsställande emotionellt tillstånd genom att bete sig på ett sätt som upplevs som problematiskt i familjen.

”there is no learning without emotional change”

– Falconer-Taylor, Neville, and Strong, 2014